" ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ " : Gurnam Singh Chaduni

” ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ” : Gurnam Singh Chaduni  
#gurnamsinghchaduni #farmerprotest #delhiprotest #PMModi
Official website: 
htt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *